Filter

Leverings/verkoop voorwaarden

Artikel 1 : Definities

Onder consument wordt in deze voorwaarden verstaan de koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, de gebruik maakt van de goederen van deze webshop en winkelbezoek. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen de consument en AVRI-Vuurwerk.

 

Artikel 2 : Vooruitbetaling

Vooruitbetaling door de consument is 100% van de overeengekomen prijs. De overeenkomst tussen consument en AVRI-Vuurwerk is definitief nadat de bestelling is geplaatst en de betaling is afgerond.

 

Artikel 3 : Overmacht

Een product wat niet door de importeur aan AVRI-Vuurwerk geleverd kan worden zal worden vervangen voor een soortgelijk product van minimaal dezelfde waarde.

 

Artikel 4 : Afhalen

De afhaal termijn geldt als vaste termijn, tenzij de partijen anders overeenkomen.

Bij het niet binnen de termijn afhalen van de bestelde goederen door de consument, volgt geen restitutie, tenzij partijen anders overeenkomen. De gekochte en betaalde goederen kunnen worden afgehaald bij AVRI-Vuurwerk gedurende de officiële verkoopdagen. Per persoon mag er maximaal 25 kilo aan vuurwerk worden afgehaald.

 

Artikel 5 : Betaling

Het aan AVRI-Vuurwerk verschuldigde bedrag dient bij het plaatsen van de bestelling te worden voldaan. Wij hanteren een minimale orderbedrag van € 15,00.

Betaling vindt plaats via de online betalingsmogelijkheden(i-Deal) die tijdens het bestelproces worden aangeboden, in de winkel kan contant of per pin betaald worden.

 

Artikel 6 : Garantie en keuring

De geleverde goederen volden aan de normen die hiertoe door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld.

 

Artikel 7 : Gebreken, klachttermijn

De consument is gehouden de gekocht goederen onmiddellijk bij ontvangst te inspecteren en eventueel te reclameren. Indien de consument reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

 

Artikel 8 : Aansprakelijkheid

AVRI-Vuurwerk is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de goederen na aflevering verkeerd worden vervoerd of gebruikt. Onder verkeerd gebruik wordt in ieder geval , doch niet uitsluitend verstaan, de goederen gebruiken in voor het afsteken van vuurwerk slechte weeromstandigheden, de goederen binnen een gebouw en/of woning gebruiken of de goederen op een andere  (strijdige) manier gebruiken dan op de verpakking is aangegeven. Tevens is AVRI-Vuurwerk niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat nadat consument de goederen na aflevering in gebruik heeft genomen of heeft bewerkt.

De aansprakelijkheid van AVRI-Vuurwerk uit hoofde van de overeenkomst met de consument is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, doch in ieder geval tot een maximum van het orderbedrag of deze aansprakelijkheid door de verzekering van de importeur wordt gedekt.

 

Artikel 9 : Toepasselijk recht bij geschillen

Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met AVRI-Vuurwerk worden bij uitsluiting voorgelegd aan een bevoegde rechter. Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan in Nederlandse recht van toepassing. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

 

Artikel 10 : Diverse

Gratis Vuurwerk wordt door AVRI-Vuurwerk zelf bepaald en geldt alleen in de voorverkoop.

Mocht er een door u besteld artikel uitverkocht zijn, dan leveren wij daarvoor een gelijkwaardig of duurder artikel. Artikel- en prijswijzigingen als gevolg van wettelijke regelingen of bepaling zijn voorbehouden. De artikelen zijn niet op ware grootte afgebeeld. Bij verkoop en gebruik van consumentenvuurwerk geleden de volgende minimum leeftijden:
Categorie 1: 12 jaar
Categorie 2: 16 jaar
Categorie 3: 18 jaar
Als er geen categorie vermeld staat op het vuurwerk dan is de op de verpakking vermelde minimum leeftijd bindend, maar minstens 16 jaar.

 

Artikel 11 : Privacy statement

AVRI-Vuurwerk zal geen gebruik maken van de persoonlijke gegevens die via het bestelproces worden geregistreerd, tenzij de consument daartoe op enige wijze toestemming heeft gegeven. Persoonlijke gegevens worden dan ook zo zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

 

Artikel 12 : Kortingsartikelen

Artikelen die met korting gekocht worden tellen niet mee met de staffel voor het gratis vuurwerk. Dit geldt voor alle kortingsartikelen die in onze webshop verkocht worden.

Adreswijziging:

Adreswijzigingen kunnen per e-mail via vuurwerk@avri-tuincentrum.nl worden doorgegeven, onder vermelding van je oude en nieuwe adres.